About Me

Kathy Klein

Kathy Klein
Financial Aid Assistant

Phone: (712) 722-6247
Email: Kathy.Klein@dordt.edu